ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007901622
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2077
5232
14651
73109
116621
7901622
Your IP: 3.214.224.224
2020-02-19 18:04

กิจกรรมเพื่อการสอน

หมวดหมู่รอง

โครงการสอนเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูคริสต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูคำสอนได้นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมฉลองวันคริสต์มาส โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่สามารถใช้แบบต่อเนื่อง หรือเลือกใช้ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมได้

กิจกรรมสำหรับใช้ในการสอนคำสอน

กิจกรรมสำหรับใช้ในการสอนเรื่องคุณธรรม-จริยธรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำหรับใช้ในการจัดค่ายคริสตศาสนธรรม(ค่ายคำสอน)

กิจกรรมต่างๆที่ใช้ในค่าย กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้การจัดค่ายฯบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยตรงกับความต้องการของเยาวชนเองด้วย

กิจกรรมสำหรับใช้จัดสันทนาการในโอกาสต่าง ๆ (RECREATION GAME)
          เป็นเกมที่ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนกล้าแสดงออก แข่งขันเพื่อความสนุกสนานร่วมกัน และคลายความเครียด นอกจากสนุกสนานแล้วยังให้ผู้ร่วมสันทนาการเปิดเผยตัวเอง กล้าแสดงออก ฝึกไหวพริบปฏิภาณ และได้ข้อคิดเห็นบางอย่างจากเกม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (BREAK THE ICE OR UNFREEZING BEHAVIOR GAME)
        เป็นเทคนิคการอบรมประเภทหนึ่ง ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้ม กล้าแสดงออก เปิดใจร่วมกัน สร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกัน และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
        เป็นกิจกรรมที่เน้นถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกันของสมาชิก เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมื่อแรกเริ่มรู้จัก โดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อนำพาให้ทุกคนมารวมกัน เพื่อยังประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า 

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ